KBS Giriş

KBS sayesinde, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasındaki veri transferinde kâğıt kullanımı en aza indirilecek.kbs giriş,kbs maaş,kbs yolluk,kbs tkys,kbs eös,kbs bordro mali bakanlığı Kamu Bilgi Sistemi linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

•Memur Maaş İşlemleri
•Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri
•Ek Ders İşlemleri (MEB ve Diğer Bakanlıklar)
•Ek Ders İşlemleri (Akademik Personel)
•Fazla Çalışma İşlemleri
•Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri
•Fiili Hizmet Zammı Uygulaması
KBS GİRİŞ İÇİN TIKLIYINIZ

Devletin temel görevlerinin başında bulunan kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yeterli ve sürekli gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulması ve kaynakların etkin, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması zorunluluğu, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmayı zorunlu kılmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda Bakanlığımız tarafından bilgi teknolojileri kullanılarak Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) projesi çalışmalarına başlanmıştır.

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) projesi ile harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yönetimine katkı sağlayacak bir çok farklı uygulama da geliştirilmiştir.

KBS sayesinde, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasındaki veri transferinde kâğıt kullanımı en aza indirilecek, harcama sürecinde kullanılan ve elektronik ortama taşınması, takip edilmesi ve denetime elverişli şekilde muhafazası mümkün olan belgelere ilişkin uygulama birliği sağlanacak, harcama sürecinin bütçe aşamasından başlayarak ödenek, tahakkuk, harcama, muhasebe, raporlama ve kesin hesaba kadar olan tüm aşamaları izlenerek, yönetilebilir, iç kontrol ile elektronik denetime elverişli, hızlı ve güvenlikli bir ortamda işleyen bir yapı kurulabilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Maaş Hesaplama Formundan Onay butonuna ve daha sonra Muhasebeleştir butonuna basılıp Muhasebe Kayıt Formunda Fiş Durumu “B” konumunda fiş oluşturulduktan sonra hatalı işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumda tekrar maaş hesaplatabilmek ve ödeme emri belgesi oluşturabilmek için ne yapmamız gerekir?

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ

Tanıtım

Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında entegrasyonu sağlayan Harcama Yönetim Sistemi (HYS) Vergi Borcu Sorgu, Ödeme Belgesi, Aboneliğe Bağlı Ödemeler ve E-Yolluk uygulamalarını kapsamaktadır.

Aboneliğe Bağlı Ödemeler

Etkin harcama ve muhasebe yönetimini sağlamaya yardımcı olunması amacıyla yapılan çalışmaların birisi de telefon ve TTNet fatura ödemelerinin KBS üzerinden otomatik olarak yapılmasını sağlayan Aboneliğe Bağlı Ödemeler Uygulamasıdır.

Uygulama kapsamında sabit telefon ve ADSL hizmet giderlerine ait ödeme emri belgeleri, sistem üzerinden oluşturulacak ve elektronik ortamda ödemelerini yapan muhasebe birimlerine gönderilecektir. Aboneliklere ait faturaların elektronik ortamda sistem üzerinden sorgulanabilmesi sağlanmış ve elektronik faturası olan aboneliklere ait ödemelerde muhasebe birimlerince kağıt fatura talep edilmemesi kararlaştırılmıştır. İlerleyen aşamalarda aboneliğe bağlı olan tüm ödeme türleri uygulama kapsamına alınacaktır.

Aboneliğe Bağlı Ödemeler Uygulaması fatura tanımlama, ÖEB oluşturma, ÖEB gönderme ve e-fatura döküm ekranlarından oluşmaktadır. Fatura tanımlama ekranında TTNet ve sabit telefon abonelikleri sisteme tanımlanmakta ve Telekom ile aramızdaki web servis aracılığı ile otomatik olarak abonelik karşılık bilgileri sisteme yansımakta ve kontrol işlemi yapılmaktadır. ÖEB oluşturma ekranında daha önceden sisteme kaydedilmiş olan aboneliklere ait ödeme emirleri oluşturulmaktadır. ÖEB gönderme ekranında ise tahakkuk işlem numarası almış ödeme emirlerine ait döküm alınmakta ve elektronik ortamda muhasebe biriminin onayına sunulmakta veya muhasebe birimince iade edilen ödeme emirleri düzeltilerek tekrar muhasebe biriminin onayına sunulmaktadır. E-fatura döküm ekranında da sisteme tanımlaması yapılmış aboneliklere ilişkin elektronik faturalar görüntülenip döküm alınabilmektedir.

Vergi Borcu Sorgulama

Vergi Borcu Sorgulama Uygulaması, kamu alacaklarının tahsilinde etkinlik, doğru ve güvenilirlik ilkesini yerine getirmek üzere 6183 sayılı Kanun ve Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilat Genel Tebliğleri uyarınca hakediş sahiplerine yapılacak ödemelerden önce hakediş sahibinin vergi borcu olup olmadığının sorgulanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Şubesi ile ortak yapılan çalışma sonucu elektronik ortamda vergi borcu sorgulama imkanını sağlayan uygulamadır.

Vergi Borcu Sorgulama Uygulaması 2010 yılı içerisinde kademeli olarak Genel Müdürlüğümüze bağlı muhasebe birimlerinde uygulamaya açılmış olup, 2011 yılı itibariyle uygulama söz konusu tüm muhasebe birimlerine yaygınlaştırılmıştır.

Vergi Borcu Sorgulama Uygulaması, vergi sorgu ve vergi rapor adında iki ana formdan oluşmaktadır. Vergi sorgu formundan hakediş ödemesi yapılacak kişiye ait vergi borcu sorgulaması yapılmaktadır. Vergi borcu sorgulaması ile Gelir İdaresi Başkanlığına sorgu gönderilmekte, sorgu sonuçları da en geç ertesi gün Harcama Yönetim Sistemine iletilmektedir.

Vergi rapor formunda ise daha önce yapılan vergi borcu sorguları çeşitli kriterlere göre görüntülenir. Vergi borcu sonuçları kişinin bağlı olduğu vergi dairesi ve toplam vergi borcu bilgilerini içermektedir

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) SENDİKA UYGULAMASI

Tanıtım

Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yurtiçi ödemelerine ilişkin Bakanlığımıza bağlı muhasebe birimlerince düzenlenen gönderme emirlerinin elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) aktarılması, TCMB tarafından gönderme emirlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, TCMB tarafından gerçekleştirilen işlemlerin sonuçlarının (banka ekstresi) elektronik ortamda muhasebe birimlerine ulaştırılması, muhasebe birimlerince gönderme emirlerinin elektronik ortamda kapatılması esaslarının uygulandığı Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS), Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ve TCMB tarafından birlikte kurgulanmış, Bakanlığımız MGM ve TCMB tarafından yazılımı geliştirilen ve işletilen bir sistemdir.

KEÖS uygulamasının dayanağı olan “Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği” 18/06/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KEÖS uygulamasını kullanacak muhasebe birimlerinin Ziraat Bankasındaki ödeme hesapları kapatılarak her bir muhasebe birimi adına T.C. Merkez Bankası (TCMB) nezdinde bir “Ödeme” hesabı açılmıştır. Böylece Ziraat Bankası ile KBS arasında var olan elektronik bağ sonlandırılarak ödemelerin TCMB üzerinden gerçekleştirilmesi dönemine geçilmiştir.

Nakit talebi ile ilgili gerekli muhasebe kayıtları yapılıp nakdin Hazine Müsteşarlığınca karşılanmasından sonra KEÖS devreye girmektedir. Karşılanan nakde istinaden Merkez Bankasına ödeme talimatı verebilmek için muhasebe biriminde en az iki yetkilinin onayı gerekmektedir. KEÖS’de hem elektronik talimat hem de ödeme hesabında nakit olduğunda talimatlar hak sahibinin hesabına T.C. Merkez Bankası aracılığı ile aktarılacaktır. Ödeme gerçekleştirildikten sonra talimat kapatma işlemleri yine KEÖS üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ödemelerin elektronik ortamda tek bir merkezden (Merkez Bankası-Ankara Şubesi) gerçekleştirilerek etkin harcama ve muhasebe yönetimini sağlamaya yardımcı olunmasını amaçlayan KEÖS 2012 yılından itibaren genel bütçeye dahil tüm muhasebe birimlerinde uygulamaya açılmıştır. Ayrıca vergi dairelerinin ret ve iade ödemelerinde nakit talebi, gönderme emri oluşturulması ve bankaya aktarılması işlemleri de KEÖS üzerinden gerçekleştirilmektedir.

ELEKTRONİK YOLLUK BİLDİRİMİ

Tanıtım

E-Yolluk Uygulaması, etkin harcama ve muhasebe yönetimini sağlamaya yardımcı olunması amacıyla 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre harcırah ödemesi yapılacak kişilerin bilgilerinin KBS ortamında girilmesi sonucu, harcama talimatı, görevlendirme yazısı ve yolluk bildiriminin sistem üzerinden hazırlanarak, yolluk avans MİF ve ÖEB belgelerinin elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesinin sağlanması uygulamasıdır.

Harcama Yönetim Sisteminde (HYS) Yolluk İşlemleri menüsü adı altında yer alan e-yolluk uygulaması harcama birimi gerçekleştirme görevlisince (mutemet) kullanılan uygulamadır. Yolluk alacak personel, KBS web ana sayfası üzerinde yer alan E-YOLLUK menüsünden ve e-devlet sitesinde bulunan e-yolluk hizmet kategorisinden de giriş yapabilir. KBS E-YOLLUK’tan yapılan girişlerde sistem kullanıcıyı otomatik olarak e-Devlet web sitesine yönlendirmektedir.

Gerçekleştirme görevlisince kullanılan E-Yolluk uygulaması Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ve e-Yolluk Bildirim Listesi adında iki ana ekrandan oluşmaktadır. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ekranından yolluk alacak personele ilişkin kişi ve onay bilgileri girilir ve daha önceden girilmiş yolluk bilgilere ilişkin sorgulama yapılabilir. Ayrıca harcama talimatı oluşturma, görevlendirme yazısı oluşturma ve yolluk bildirim ekranından oluşan yolluk hazırlama süreci işlemleri Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu ekranından gerçekleştirilir.

E-Yolluk Uygulamasının diğer ana ekranı olan e-Yolluk Bildirim Listesi ekranında ise yolluk referans numarası almış işlemlerin HYS ve say2000i’deki durumları topluca gösterilmektedir.

Maaş hesaplatılıp, maaş hesaplama formunda ONAY butonuna basılarak onaylanmış ve MUHASEBELEŞTİR butonuna basılarak Muhasebe Kayıt Formunda fiş durumu “O” onaylı olarak fiş oluşturulduktan sonra hata fark edilmiştir. Bu durumda tekrar maaş hesaplatabilmek ve ödeme emri belgesi oluşturabilmek için ne yapmamız gerekir?

Yurtdışına görevli gidecek personelin maaşında yapılacak olan %40 kesintinin hangi koddan girilmesi gerekmektedir?

Memura ait inzibati para cezaları hangi kesinti kodundan girilmesi gerekmektedir.

Personelin görevli olduğu muhasebe biriminden başka bir yere naklen atanması ile ilgili hangi işlemler yapılması gerekir?

Maaş ödemelerinde bazı personellerin özel hizmet tazminatının eksik hesaplandığı fark edilmiştir.

Kurumun maaş sistemden hesaplanmış olmasına rağmen emsan text dosyası oluşmamıştır.

Kurumun maaşı manuel (elle) olarak maaş hesaplaması ve ödemesi yapılmış ancak; kesenek text dosyası oluşmamıştır.

Maaş hesaplaması yapılacak kurumun disket banka kod bilgileri dolu olduğu halde, “disket banka kod bilgileri girilmediği yada banka şube kodu, firma kodu, firma hesap no boş geçildiği için maaş hesaplaması yapamazsınız” uyarısı alıyorum. Ne yapmam gerekiyor.

Maaşı hesaplandıktan sonra oluşturulan ödeme emri belgesinde borç ve alacak toplamları birbirine eşit değildir.

KBS’de yer alan Maaş Bilgi Ekranında yabancı uyruklu eşin kimlik bilgileri giremediğimden eş yardımı hesaplatamıyoruz. Nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir.

Personelimiz eşinden boşandığı ve mahkeme kararıyla çocuğun velayeti anneye bırakıldığı, Müdürlüğümüzce KBS’ den kayıt yapıldığı halde maaş hesaplamada çocuk yardımın maaşa yansımadığı görülmüştür.

Açığa alınan personelin 2/3 maaşı sitemden hesaplanıyor olmasına rağmen, geri dönüşte hesaplanacak olan 1/3 maaş nasıl yapılacaktır?

İlgili personelin maaşından Polsan, İlksan v.b kesintiler hatalı, eksik ya da fazla kesilmekte olup yapılacak işlem nedir?

Harcama birimleri tarafından bilgi girişi ve hesaplaması yapılan Döner Sermaye, Ek ders, Fazla Çalışma ve Sosyal Hak - Yardım Ödemelerinde muhasebe birimine gönder işlemi yapıldıktan sonra herhangi bir hata olduğu fark edilirse ne yapılması gerekmektedir?

Maaş hesaplaması yapılmak istenen birim "Harcama Birimleri Vergi Kimlik No, Banka Bilgi Girişi" formunda görünmemektedir.

HGS